Algemene voorwaarden koop op afstand

ALGEMENE VOORWAARDEN KOOP OP AFSTAND

ARTIKEL 1: DE PARTIJEN

1.1 VERKOPER:

Titel: L B İç ve Dış Ticaret Kozmetik Anonim Şirketi

Adres: Eğitim mah. Muratpaşa cad. Nurtaş İş Merkezi no: 1 /1 İç Kapı no: 28 Kadıköy/ İstanbul

Telefoon: 0090 (212) 912 28 28

E-mail: [email protected]

1.2 KOPER:

Natuurlijke persoon, oftewel consument, die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit

1.3 PRODUCTKENMERKEN:

1.4 LEVERINGSPRIJS INCLUSIEF ALLE BELASTINGEN VAN HET PRODUCT

ARTIKEL 2: ONDERWERP

Het onderwerp van dit contract is met betrekking tot de verkoop en levering van de producten die de KOPER elektronisch heeft besteld via de website van luisbien.nl, die de kwalificaties hebben die in het contract worden genoemd, de inhoud en artikelen van het contract gespecificeerd in artikelen 1.3 en 1.4. De rechten en verplichtingen van de partijen worden bepaald in overeenstemming met de bepalingen van de nationale en internationale wetten op de consumentenbescherming en de uitvoeringsbeginselen en procedures van overeenkomsten op afstand. KOPER verklaart bij deze dat hij kennis heeft genomen van de basiskwaliteiten van de producten die onderhevig zijn aan verkoop, de verkoopprijs, de betalingswijze, de leveringsvoorwaarden etc. en van alle informatie met betrekking tot het product dat wordt gekocht en van het herroepingsrecht, dat hij deze informatie elektronisch bevestigt en vervolgens het product bestelt. Deze informatie en de factuur op de website luisbien.com maken integraal deel uit van dit contract. Zodra de bestelling is gerealiseerd, wordt de KOPER geacht alle voorwaarden van dit contract te hebben aanvaard.

ARTIKEL 3: LEVERING VAN HET PRODUCT, UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST EN LEVERINGSMETHODE Leveringskosten zijn voor de KOPER. Als de VERKOPER op zijn website verklaart dat de leveringskosten door de Verkoper zullen worden gedekt, zijn de leveringskosten voor de VERKOPER. Zelfs indien de KOPER op het moment van levering niet op het adres is, wordt de VERKOPER geacht zijn prestaties volledig te hebben vervuld. Om deze reden zijn alle schade die voortvloeit uit de late ontvangst van het product door de KOPER en de kosten die zijn gemaakt als gevolg van het wachten van het product bij het vrachtbedrijf en / of het terugzenden van het product naar de verkoper, ook voor de KOPER. Levering geschiedt zo snel mogelijk nadat de voorraad beschikbaar is en de productprijs is overgemaakt op de rekening van de VERKOPER. De VERKOPER levert het product binnen 30 (Dertig) dagen na de bestelling en behoudt zich het recht voor om gedurende deze periode nog eens 10 (tien) dagen met schriftelijke kennisgeving te verlengen. Als de VERKOPER het product niet conform de overeenkomst levert vanwege het niet op voorraad hebben of dergelijke bedrijfsmatige onmogelijkhedenof buitengewone en dringende situaties zoals het stopzetten van het transport vanwege weersomstandigheden, is zij verplicht de KOPER hiervan op de hoogte te stellen.

Voor de levering van het contractproduct moet een ondertekend exemplaar van dit contract aan de VERKOPER worden overhandigd en moet de prijs worden betaald in de vorm van betaling die de KOPER kiest. Als de productprijs om welke reden dan ook niet wordt betaald of in de bankrekening wordt geannuleerd, wordt de VERKOPER geacht te zijn bevrijd van de leveringsverplichting.

ARTIKEL 5: VERKLARING EN VERPLICHTINGEN VAN DE KOPER

De KOPER dient eerst het product te controleren dat het niet is beschadigd, vervormd, versleten, gescheurd, etc. voordat het product in ontvangst wordt genomen van de bezorgdienst. Het in ontvangst genomen product wordt als onbeschadigd en intact beschouwd. Zorgvuldige bescherming van het product na levering behoort toe aan de KOPER. Als het herroepingsrecht gebruikt zal worden, moet het product niet gebruikt zijn en de factuur moet worden geretourneerd. Als de originele factuur niet wordt verzonden, kunnen eventuele btw en andere wettelijke verplichtingen niet worden terugbetaald. De verzendkosten van het geretourneerde product als gevolg van het herroepingsrecht zijn voor rekening van de verkoper. Als de betreffende bank of financiële instelling de productprijs niet aan de overmaakt betaalt vanwege het oneerlijke of onrechtmatige gebruik van de creditcard/bankpas/bankgegevens van de KOPER,hetgeen niet een gevolg is van de fout van de KOPER, dient de KOPER na de levering van het product het product binnen 3 (drie) dagen naar de Verkoper te sturen. In dit geval zijn de verzendkosten voor de KOPER. Anderzijds aanvaardt de KOPER dat de levering op het door de KOPER opgegeven adres en aan de persoon die op het adres aanwezig is, wordt beschouwd als de levering aan de KOPER.

ARTIKEL 6: VERKLARING EN VERPLICHTINGEN VAN DE VERKOPER

De verkoper is verantwoordelijk voor de levering van het contractuele product dat intact, compleet en in overeenstemming is met de specificaties die in de bestelling zijn gespecificeerd en met eventuele garantiedocumenten en handleidingen. Als het contractuele product aan een andere persoon / organisatie moet worden geleverd, kan de verkoper niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet in ontvangst nemen van het product door die persoon / organisatie. De verkoper verbindt zich ertoe dat de KOPER het recht heeft om het product binnen 14 (veertien) dagen vanaf de datum van ontvangst van het product of vanaf de datum van ondertekening van de koopovereenkomst zonder enige rechtvaardiging en zonder enige wettelijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid, de overeenkomst mag herroepen en dat de verkoper het product na de datum van herroeping terug dient te nemen van de koper. De verkoper retourneert de productprijs, indien van toepassing waardevolle documenten, binnen 14 (veertien) dagen nadat de herroepingsverklaring hem heeft bereikt en neemt het product binnen 14 (veertien) dagen retour. De verkoper kan om goed redenen vergelijkbare product met dezelfde kwaliteit en prijs aan de KOPER leveren, voordat de prestatieperiode in het contract afloopt. Als de verkoper van mening is dat de levering van het product onmogelijk is, zal de verkoper de koper informeren voordat de uitvoering van het contract afloopt. In dit geval kan de KOPER een van de rechten gebruiken, namelijk om de bestelling te annuleren, om het product dat onder het contract valt te vervangen door het equivalent daarvan, en / of om de leveringstermijn uit te stellen totdat de belemmerende situatie verdwijnt. In het geval dat de KOPER de bestelling annuleert, wordt het betaalde bedrag en de eventuele documenten binnen 14 (veertien) dagen geretourneerd.

ARTIKEL 7: EIGENSCHAPPEN VAN HET PRODUCT VAN DE OVEREENKOMST

Het type en soort van het product, hoeveelheid, merk / model, kleur en verkoopprijs inclusief alle belastingen zijn zoals vermeld in de informatie op de webpagina van het product met de naam luisbien.nl en in de factuur die als een integraal onderdeel van dit contract wordt beschouwd. De verkoper is niet verantwoordelijk voor fouten in de prijsupdate als gevolg van technische fouten.

ARTIKEL 8: DE PRIJS VAN HET PRODUCT

De prijs van het product staatvermeld op de factuur.

ARTIKEL 9: TERMIJNPRIJS

De prijs van het product volgens de looptijd van de betalingstermijn staat vermeld op de factuur.

ARTIKEL 1O: BETALINGSBEDRAG

De aanbetaling van het product staat vermeld op de factuur.

ARTIKEL 11: BETALINGSPLAN

Aangezien de betalingen op termijn alleen met de creditcards van de banken wordt geaccepteerd, zal de KOPER de gerelateerde rentetarieven en de informatie over de vertragingsrente bij de betreffende bank moeten verifiëren, en de Koper erkent en aanvaard dat de bepalingen met betrekking tot de rente en de vertragingsrente toegepast zal worden in het kader van de creditcardovereenkomst tussen de Bank en de KOPER. Bij de termijnbetalingstransacties zijn de relevante bepalingen van het ondertekende contract tussen de KOPER en de bank geldig. De betalingsdatum van de creditcard wordt bepaald door de voorwaarden van het contract tussen de bank en de KOPER. De KOPER kan ook de aantal termijnen en betalingen volgen vanaf het door de bank verzonden rekeningoverzicht.

ARTIKEL 12: HERROEPINGSRECHT

De KOPER heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van het product de overeenkomst te herroepen in het kader van overeenkomsten op afstand met betrekking tot de verkoop van de goederen, zonder enige wettelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid en zonder opgaaf van redenen. Bij overeenkomsten op afstand met betrekking tot de levering van diensten begint deze periode op de datum van ondertekening van het contract. Als in de overeenkomst is bepaalddat de uitvoering van de dienst zal beginnen voordat de termijn van 14 dagen is verstreken, kan de consument zijn herroepingsrecht uitoefenen tot het begin van de uitvoering. De kosten die voortvloeien uit het gebruik van het herroepingsrecht zijn voor rekening van de wederpartij. Ook indien de levering van de goederen aan een andere persoon dan de koper geschiedt, kan de koper gebruik maken van het herroepingsrecht.

ARTIKEL 13: PRODUCTEN ZONDER HERROEPINGSRECHT

Koper kan het herroepingsrecht niet gebruiken met de producten die zijn geproduceerd in overeenstemming met de speciale verzoeken en eisen van de koper of die zijn gepersonaliseerd door het aanbrengen van wijzigingen of toevoegingen. Daarnaast kan de koper zijn herroepingsrecht niet uitoefenen in het geval van producten die naar hun aard niet zullen worden geretourneerd en producten die onderhevig zijn aan snelle verslechtering of vervaldatum.

ARTIKEL 14: BETALINGSVERZUIM EN JURIDISCHE RESULTATEN

In het geval dat de KOPER in gebreke ismet zijn betalingen met zijn creditcard, zal hij rente betalen en aansprakelijk zijn jegens de bank in het kader van de creditcardovereenkomst die de bank met hem heeft gesloten. In dat geval kan de bank een beroep doen op juridische middelen; de bank kan de te maken kosten en de procedurekosten verhalen op de KOPER.In alle gevallen van betalingsverzuim, stemt de KOPER ermee in de verliezen en schade van de verkoper als gevolg van het verzuimte betalen aan de verkoper.

ARTIKEL 15: Bevoegde rechtbank

In geschillen die kunnen voortvloeien uit dit contract zijn de rechtbanken bevoegd volgens de internationale verdragen en/of wetten tussen de betreffende landen van de plaats van de koper en verkoper.

ARTIKEL 16: UITVOERING

In geval van betaling van de bestelling die op de webpagina is geplaatst, wordt de KOPER geacht alle voorwaarden van dit contract te hebben aanvaard. De VERKOPER is verplicht om de nodige softwareapplicatie te faciliteren op de webpagina om ervoor te zorgen dat de bestelling niet op de webpagina kan worden geplaatst zonder bevestiging te hebben verkregen dat deze is gelezen en geaccepteerd door de KOPER.

Antwoord
1
chat met ons
Hoi
Hoe kunnen we helpen